REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO OPTIMUMOKULISTYKA.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://optimumokulistyka.pl (dalej jako: „Optimumokulistyka.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Optimumokulistyka.pl

1)  O NAS

Właścicielem Optimumokulistyka.pl jest „OPTIMUM” M.KRAJEWSKA, J.WASYLUK – LEKARZE OKULIŚCI SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bracka 11/13, 00-501 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420001; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010341479; REGON: 146120372, adres poczty elektronicznej: info@optimumokulistyka.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 602353107, 22 620 3740 (dalej jako: „Usługodawca”).

2)  DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. FORMULARZ ZAPISU – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający Usługobiorcy zapisanie się na event medyczny skierowany do lekarzy okulistów organizowany przez Usługodawcę.
  2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Serwisie Internetowym, umożliwiający Usługobiorcy skontaktowanie się z Usługodawcą, w tym w celu umówienia wizyty.
  3. ZOSTAW NUMER TELEFONU – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający zamówienie bezpłatnej rozmowy z pracownikiem Usługodawcy, w tym w celu umówienia wizyty lub uzyskania informacji o usługach medycznych świadczonych przez Usługodawcę.
  4. ZAMÓW SKIEROWANIA – Usługa Elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy będącemu lekarzem okulistą zamówienie bloczku skierowań na badania diagnostyczne w Centrum Okulistycznym OPTIMUM.
  5. SKONTAKTUJ SIĘ – Usługa Elektroniczna umożliwiająca Usługobiorcy skontaktowanie się telefoniczne z Usługodawcą przez przekierowanie do połączenia telefonicznego w przypadku, gdy Usługobiorca wyświetla stronę Serwisu internetowego na urządzeniu mobilnym lub po ręcznym przepisaniu wskazanego numeru telefonu.
  6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  8. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  9. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, OPTIMUMOKULISTYKA.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://optimumokulistyka.pl.
  10. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnyc, korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Optimumokulistyka.pl.
  12. USŁUGODAWCA „OPTIMUM” M.KRAJEWSKA, J.WASYLUK – LEKARZE OKULIŚCI SPÓŁKA PARTNERSKA z siedzibą w Warszawie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Bracka 11/13, 00-501 Warszawa); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000420001; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7010341479; REGON: 146120372, adres poczty elektronicznej: info@optimumokulistyka.pl oraz numer telefonu kontaktowego: 602353107, 22 620 3740.

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z OPTIMUMOKULISTYKA.PL

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Właściciel: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Rezerwacyjnego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Rezerwacyjnym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Rezerwacyjnym plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Rezerwacyjnego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Rezerwacyjnego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Właściciela).
 4. Serwis Internetowy umożliwia przede wszystkim skontaktowanie się z Usługodawcą, w tym umówienie wizyty lub zapisanie się na event medyczny. Serwis nie umożliwia zawarcia umowy o korzystanie z usług medycznych Usługodawcy. Taka umowa zawierana jest każdorazowo w miejscu świadczenia usług.

4)  USŁUGI ELEKTRONICZNE W SERWISIE INTERNETOWYM

1.     Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.     Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

a.      Formularz Kontaktowy;

b.     Formularz Zapisu;

c.      Zostaw Numer Telefonu;

d.     Zamów Skierowania;

e.      Skontaktuj się;

f.       Newsletter.

3.     Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.

4.     Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

5)  FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Skorzystanie z Formularza Kontaktowego możliwe jest po (1) przejściu na stronie Serwisu Internetowego do zakładki „Kontakt” albo: przejściu do jednej z następujących zakładek „Konsultacje”, Diagnostyka” lub „Zabiegi” i kliknięciu pola „Umów wizytę”; (2) wypełnieniu Formularza Kontaktowego i (2) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Kontaktowym niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, temat oraz treść wiadomości/informacji o chęci umówienia wizyty, kierowanej do Usługodawcy.

2. Usługa Elektroniczna Formularz Kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niego przez Usługobiorcę.

6)  FORMULARZ ZAPISU

 1. Zapisanie się na event medyczny za pomocą Formularza Zapisu jest możliwe po (1) kliknięciu na komunikat wyświetlany na stronie internetowej Serwisu w okresach, w których są zbierane zapisy na dane eventy; (2) wypełnieniu Formularza Zapisu; (3) kliknięciu pola akcji. W Formularzu Zapisu niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer prawa wykonywania zawodu.

2. Eventy medyczne, na które można zapisać się przez Formularz Zapisu, skierowane są do lekarzy okulistów.

3. Usługa Elektroniczna Formularz Zapisu świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą kliknięcia pola akcji albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z Formularz Zapisu przez Usługobiorcę.

7)  ZOSTAW NUMER TELEFONU

 1. Korzystanie z Usługi Elektronicznej Zostaw Numer Telefonu możliwe jest po (1) kliknięciu na widżet pola „Zostaw numer, zadzwonimy” widoczny na stronie Serwisu Internetowego; (2) wpisaniu w formularzu imienia i nazwiska oraz numeru telefonu; (3) kliknięciu pola „Wyślij”.

2. Usługodawca podejmie próbę wykonania rozmowy telefonicznej w najbliższym możliwym dla Usługodawcy czasie.

3. Usługa Elektroniczna Formularz Zapisu świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą odbycia się zamówionej rozmowy telefonicznej albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularz Zostaw Numer Telefonu przez Usługobiorcę.

8)  ZAMÓW SKIEROWANIA

1. Skorzystanie z Usługi Elektronicznej Zamów Skierowania wymaga skontaktowania się przez Usługobiorcę z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej z użyciem danych kontaktowych podanych w zakładce „Zamów skierowania” w celu zamówienia bezpłatnego bloczku skierowań na badania diagnostyczne w Centrum Okulistycznym OPTIMUM.

2. Usługa Elektroniczna Zamów Skierowania dostępna jest dla Usługobiorcy będącego lekarzem okulistą.

3. Usługa Elektroniczna Zamów Skierowania świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dostarczenia Usługobiorcy przez Usługodawcę zamówionych skierowań albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania kontaktu lub prowadzenia ustaleń przez Usługobiorcę.

9)  SKONTAKTUJ SIĘ

 1. Skorzystanie z Usługi Elektronicznej Skontaktuj się jest możliwe po: (1) przejściu do zakładki „Zespół” lub innej zakładki zawierającej przycisk „Skontaktuj się”; (2) kliknięciu przycisku „Skontaktuj się” i wykonaniu połączenia telefonicznego do Usługodawcy.

2. Usługa Elektroniczna Skontaktuj się świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wykonania połączenia telefonicznego za jej pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z niej przez Usługobiorcę.

10)  NEWSLETTER

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce dotyczącej Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji.

2. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@optimumokulistyka.pl.

11)  KONTAKT Z OPTIMUMOKULISTYKA.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest Formularz Kontaktowy oraz poczta elektroniczna (e-mail: info@optimumokulistyka.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Optimumokulistyka.pl.  Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

12)  REKLAMACJE DOTYCZĄCE OPTIMUMOKULISTYKA.PL

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego, Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: info@optimumokulistyka.pl.

2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądanie Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia

13) ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument, który zawarł umowę, taką jak umowa o korzystanie z Usługi Elektronicznej, na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.  
 2. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@optimumokulistyka.pl. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, w tym w szczególności umów o świadczenie usług, jeżeli usługa zastała w pełni wykonana za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po wykonaniu usługi utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Zawarte w niniejszym punkcie 13. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

14) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

15)  PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

16)  PRZERWY TECHNICZNE

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

2. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

3. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę.

4. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

17)  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Językiem stosowanym w relacjach Usługodawcy z Usługobiorcą jest język polski.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się nieważne w całości lub w części, pozostałe postanowienia pozostają w mocy, Właściciel i Usługobiorca zaś zobowiązują się na wniosek któregokolwiek z nich do zastąpienia nieważnych postanowień postanowieniami, których moc prawna i skutek ekonomiczny są najbardziej zbliżone do postanowień zastępowanych.

3. Zmiana Regulaminu – Właściciel zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych lub zmiany w zakresie istniejących – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Optimumokulistyka.pl

Zostaw numer,
Zadzwonimy