„Informacja o ochronie danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych”

Szanowna/y  Pacjentko / Pacjencie,

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje i odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jest „OPTIMUM” M. Krajewska, J. Wasyluk Lekarze Okuliści Sp.p. z siedzibą w Warszawie, ul. Bracka 11/13, 00-501 Warszawa (zwane dalej „OPTIMUM”), email: info@optimumkulistyka.pl

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez “OPTIMUM” możesz skontaktować się z recepcją naszego Centrum Okulistycznego

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Jeśli chcesz korzystać ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez „OPTIMUM” dane podajesz dobrowolnie przy pierwszej wizycie, kontakcie internetowym lub telefonicznym.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez “OPTIMUM” moich danych osobowych?

Jeżeli korzystasz ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez „OPTIMUM” Twoje dane przetwarzane są w następującym zakresie: imię (imiona), nazwisko, nazwisko rodowe, płeć, obywatelstwo, numer PESEL, data urodzenia, w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, adres miejsca pobytu na terytorium RP (jeżeli dana osoba nie ma na terytorium RP miejsca zamieszkania), numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, informację o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, numer telefonu kontaktowego, dane o stanie zdrowia. W dokumentacji medycznej dotyczącej Ciebie mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych – informacje te zbieramy, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Twoje dane przetwarzane są w celu sporządzenia dokumentacji medycznej z procesu ochrony zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych oraz w celu zarządzania udzielaniem usług medycznych.

Podstawa prawna przetwarzania: Ustawa z dnia 6 litopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Czy moje dane są przetwarzane w jakiś jeszcze sposób?

W przetwarzaniu Twoich danych nie korzystamy z profilowania jako sposobu zbierania informacji o Tobie.

Komu mogą być przekazywane moje dane osobowe?

Z uwagi na konieczność zapewnienia “OPTIMUM” sprawnej organizacji, np. w sprawach bieżących dotyczących jego działalności, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców.

  1. Dostawcom usług zaopatrujących „OPTIMUM” w rozwiązania techniczne praz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, dostawcom usług laboratoryjnych, audytorom zewnętrznym, firmom kurierskim i pocztowym).
  2. Dostawcom usług prawnych, tj. kancelariom prawnym współpracujących z „OPTIMUM”.
  3. Osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Czy moje dane są poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej.

Przez jaki cza przetwarzane są moje dane?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonym świadczeniu zdrowotnym, przez 30 lat w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon, przez 22 lata dokumentację medyczną dzieci poniżej 2. roku. Zdjęcia RTG przez 10 lat, a skierowania lub zlecenia lekarza przez 5 lat.

Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji. Okres przechowywania danych wynika z obowiązujących zakresów prawa.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych osobowych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego (nie dotyczy sytuacji zagrożenia życia, czy pacjentów nieprzytomnych).  Również ze względów rachunkowych czy podatkowych mamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności. Niepodanie ich nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas powiadomienia o zmianie terminu wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej. Brak możliwości potwierdzenia wizyty może skutkować anulowaniem zarezerwowanego wcześniej terminu.

Jakie mam prawa?

Administrator Twoich danych, zapewnia Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je sprostować. Możesz żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, chyba że obowiązek ich przechowywania wynika z innych przepisów prawa. Możesz skorzystać z prawa do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, cofnięcia zgody w dobrowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych dotyczy wtedy, jeśli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub na podstawie umowy. „OPTIMUM” nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień skontaktuj się z nami pod wskazanym w niniejszej informacji adresem e-mail lub odwiedź nas osobiście. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Zostaw numer,
Zadzwonimy